”Q&A” – Spørsmål og svar om samarbeidsavtalene HSØ, LMI og LFH

Dialog og samarbeid mellom ansatte i helseforetak og leverandører en forutsetning for et velfungerende helse-Norge.  Intensjonen i avtalene er at et godt og konstruktivt samarbeid mellom helseforetak og leverandører skal være basert på tillit, åpenhet og gjensidig respekt.

Kompetanseutvikling er arbeidsgivers ansvar:

  • All kontakt skjer derfor ut fra et faglig grunnlag – faglig nytteverdi og foretakets behov skal være hensikten for kontakten/opplæringen.
  • Invitasjon sendes foretaket og godkjennes av rett person i foretaket med nødvendig myndighet.
  • Unngå uheldige bindinger -hvem som arrangerer og hvem som betaler skal fremkomme i invitasjonen. Foretaket betaler selv reise og opphold i forbindelse med faglig oppdatering.

 

Denne dilemmasamlingen er utarbeidet i et trepartssamarbeid mellom Helse Sør-Øst (HSØ), Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-norge (LFH). Fra 1.januar 2012 ble det innført en ny bestemmelse om at legemiddelindustrien ikke lenger skal finansiere utenlandske kongressreiser. Fra samme tidspunkt har Helse Sør-Øst strammet inn på pkt 7.4 i gjeldende etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt og tillater ikke lenger unntak fra regelen om at reiser og reiseutgifter skal dekkes av arbeidsgiver (eller nasjonale utdanningsfond). Dilemmasamlingen er nå oppdatert slik at den nå er basert på avtale inngått mellom HSØ, LMI og samtlige RHF som gjelder fra 1.1.2014.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i  sak  078/2011 følgende:
”Styret forutsetter at helseforetakene ivaretar sitt ansvar for at leger, sykepleiere og annet fagpersonell gis mulighet for nødvendig videre- og etterutdanning og at dette sikres uavhengig av legemiddelindustriens og andre leverandørers støtte til kongresser og konferanser. Dette må ivaretas på en forsvarlig og god måte og bygge på helhetlige kompetanseutviklingsplaner for virksomheten. ”

Det er viktig at medarbeidere som har oppdateringsbehov deltar på relevante faglige kurs i regi av leverandører, forutsatt at det er avklart med arbeidsgiver og at arbeidsgiver/utdanningsfond betaler for reise og eventuell overnatting. Videre er det fortsatt ønskelig at leverandørene og helseforetakene samarbeider om faglig oppdatering. Dette må imidlertid skje på en åpen og tillitsvekkende måte, og på ingen måte komme i strid med anskaffelsesregelverket. De nevnte regelendringene har ført til noe ulik tolkning og uklarheter, som denne dilemmasamlingen vil  besvare.

Samarbeidsavtalene finnes her:
Samarbeidsavtalene finnes i pdf-arkivet her i VinnVinn-portalen.

Klikk her for spørsmål og svar

Link_Dilemasamling_507x800px