Klimagassutslipp innbakt i innkjøp

Illustrasjon klimagassutslippHelse Sør-Øst er det første regionale helseforetak som kartlegger hele klimafotavtrykket for sine helseforetak. Mens tidligere klimaregnskap har fanget opp utslipp fra fossilforbrenning og energibruk, viser fotavtrykket alle utslipp i hele livsløpet til produktene og tjenestene vi forbruker.

Vi var tidlig bevisst vårt ansvar for etikk og miljø i helseregionens innkjøp og logistikk, men dette arbeidet viser klart at vårt bidrag blir helt nødvendig for at helseregionen skal kunne nå sine klimamål, sier Kjetil Istad, direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst.

Klimafotavtrykket ble beregnet i et delprosjekt innenfor helseregionens VinnVinn program. Beregningen ble fulgt opp med piloter for å hente erfaringer om bruk av livssyklusanalyse (LCA) for mer klimaeffektive innkjøp. Arbeidet med klimafotavtrykket var et samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst.

Mens det tidligere klimaregnskapet, for utvalgte utslippskilder som fossilforbrenning og energiforbruk, er innrettet etter Norges internasjonale klimaforpliktelser under Kyotoprotokollen, viser den nye helhetlige klimafotavtrykksberegningen at den største delen av helseregionens klimagassutslipp er innbakt i alt vi kjøper av utstyr, medisinske forbruksartikler, tjenester, mat, legemidler og mer.

Forbedret kunnskap om klimafotavtrykket kan bidra blant annet til helseforetakenes oppfyllelse av nye krav om hensyn til livssyklusperspektiv i standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015, herunder miljøaspektvurderinger og valg av mål og tiltak for å forbedre foretakets miljøprestasjonen.

Det nye EU direktivet om offentlige anskaffelser, og påfølgende norsk lov og forskrift som kommer i 2016, åpner for spesifisering av klimavennlig råvareuttak, produksjon og livssyklusfaser. Klimafotavtrykket gir et godt utgangspunkt for valg av produkter som burde komme under klimalupen, og hvor vi kan forvente å oppnå reduksjoner. Til det formålet ble det laget en «topp 10» liste over innkjøpskategorier som burde prioriteres.

 

Operasjonalisering av klimafotavtrykket er et nybrottsfelt og byr på utfordringer, for eksempel oppbygging av nødvendig LCA kompetanse for å oppnå klimaeffektive innkjøp. Fordelen med forbrukstilnærmingen er at helseregionen kan vurdere et større spekter av avbøtende tiltak, og dermed gjøre en bedre prioritering av ressurser viet til utøvelsen av helseregionens klimaansvar.

 

tabell klimafotavtrykk per foretak

Mer informasjon om Helse Sør-Østs klimafotavtrykk finnes i prosjektrapporten, her. Har du spørsmål om klimafotavtrykket og rapporten kan du kontakte Miljøleder David Brasfield på Sunnaas sykehus HF, davbra@sunnaas.no . Spørsmål angående oppfølging av klimafotavtrykket i innkjøp kan rettes til Trude Ertresvåg, TRUERT@sykehuspartner.no.

Helseregionens klimagassregnskap, tidligere beregnet til 201 tusen tonn CO2e, sammenlignet med det helhetlige klimafotavtrykket på 1,13 millioner tonn CO2e. Mellom 2011 og 2014 økte klimafotavtrykket med hele 7,8 %, noe som viser viktigheten av å få oversikt over det og sette inn tiltak.

direkte GHB utslipp